Ανακοίνωση για ονομαστική μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την Ανώνυμο Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000224801000 (εφεξής η «Εταιρεία») ότι, σύμφωνα με την από 22.4.2021 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των €254.822.724.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

Ανακοινώνεται από την Ανώνυμο Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000224801000 (εφεξής η «Εταιρεία») ότι, σύμφωνα με την από 22.4.2021 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των €254.822.724 ως εξής: Α) κατά €252.801.248,06 το οποίο αποσκοπεί στην πλήρη απόσβεση των λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων και Β) κατά €2.021.475,94 το οποίο θα αχθεί σε πίστωση ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 31, ν.4548/2018. Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται, με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από το ποσό €2,50 σε €1,20 δηλαδή με μείωση της ονοματικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €1,30 προκειμένου να επέλθει μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των €254.822.724 που προκύπτει από τη μείωση της ονομαστικής αξίας των 196.017.480 μετοχών κατά €1,30 εκάστη. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €235.220.976,00 διαιρούμενο σε 196.017.480 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,20 η κάθε μία. Την 07.05.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο «Γ.Ε.ΜΗ», με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 2371485, προς έγκριση η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Share it!