Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε

Whistleblowing - Υποβολή Αναφορών ή Παρατηρήσεων

Η Εθνική Ασφαλιστική με γνώμονα την ενίσχυση των μέτρων εταιρικής διακυβέρνησης και τη διασφάλιση των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας, ηθικής και νόμιμης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, έχει υιοθετήσει διαδικασία για την υποβολή αναφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4990/2022 και με την υπ’ αριθμ. 47312/2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄6944/11.12.2023).

Η Εταιρία έχει ορίσει Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών («Υ.Π.Π.Α.»).

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε πάντα σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας και του Ομίλου, την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τις εσωτερικές Πολιτικές και Διαδικασίες.

Διαφυλάσσουμε έμπρακτα την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο, ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναφέρετε σχετικές αναφορές.

Τι μπορώ να καταγγείλω;

Οποιαδήποτε παράτυπη δραστηριότητα ή δυσλειτουργία ή παράλειψη που σχετίζεται με αθέτηση εσωτερικών Πολιτικών, Διαδικασιών, Κανονισμών Δεοντολογίας και του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου συμπεριλαμβανομένων και των παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στις προβλέψεις του Ν. 4990/2022.

Ποια πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν αναφορά;

Πρόσωπα που διατηρούν εργασιακή σχέση με την Εταιρία ή τις θυγατρικές της και ειδικότερα:

  • Οι εργαζόμενοι στην Εταιρία ή σε άλλη εταιρεία του Ομίλου, ανεξάρτητα από το αν η απασχόλησή τους είναι πλήρης ή μερική, μόνιμη ή εποχιακή, ή αν είναι αποσπασμένοι από άλλον φορέα

  • Οι μη μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι ή σύμβουλοι ή οι εργαζόμενοι κατ’ οίκον

  • Οι μέτοχοι και τα πρόσωπα του Δ.Σ., περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών και αμειβομένων ή μη αμειβομένων ασκουμένων

  • Πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών

  • Πρόσωπα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημόσια πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, η οποία έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και σε αναφέροντες των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Τονίζεται ότι, η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αναφορά, ανεξάρτητα από το αν ανήκει στο προσωπικό της Εταιρίας ή όχι.

Ποιοι είναι οι τρόποι υποβολής εσωτερικής αναφοράς;

Η Εταιρία διαθέτει κατάλληλους διαύλους υποβολής αναφοράς δυσλειτουργιών (whistleblowing) που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών αυτών, καθώς και την προστασία οποιουδήποτε καλόπιστα εκφράζει ανησυχίες για παράβαση της δεοντολογίας, παράνομη συμπεριφορά, διακρίσεις, ή άλλη δυσλειτουργία/σοβαρή παρατυπία, από τυχόν πράξεις αντιποίνων.

Η εσωτερική αναφορά μπορεί να υποβάλλεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, επώνυμα ή ανώνυμα, γραπτώς ή προφορικώς ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Ποιοι είναι οι τρόποι υποβολής εσωτερικής αναφοράς;

Τρόποι υποβολής εσωτερικής αναφοράς

Η Εταιρία διαθέτει κατάλληλους διαύλους υποβολής αναφοράς δυσλειτουργιών (whistleblowing) που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών αυτών, καθώς και την προστασία οποιουδήποτε καλόπιστα εκφράζει ανησυχίες για παράβαση της δεοντολογίας, παράνομη συμπεριφορά, διακρίσεις, ή άλλη δυσλειτουργία/σοβαρή παρατυπία, από τυχόν πράξεις αντιποίνων.

Η εσωτερική αναφορά μπορεί να υποβάλλεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, επώνυμα ή ανώνυμα, γραπτώς ή προφορικώς ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Email

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info.ac@ethnikiasfalistiki.gr 

Ταχυδρομικά

Μέσω ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

«Υπόψη Υ.Π.Π.Α» / «Αναφορά  του Ν. 4990/2022»  

Λεωφόρος Συγγρού 103 -105 

Αθήνα, 11745 

Φόρμα

Συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα υποβολής, ανώνυμα ή επώνυμα

Σας ευχαριστούμε που επικοινωνείτε μαζί μας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

Έως 200 χαρακτήρες

Επισύναψη Αρχείου

Ποια διαδικασία ακολουθείται μετά την υποβολή αναφοράς;

Μετά την υποβολή αναφοράς ο Υ.Π.Π.Α. βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της.

Ο Υ.Π.Π.Α. ενημερώνει τον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς.

Ο Υ.Π.Π.Α. διευκολύνει τον αναφέροντα στην υποβολή της αναφοράς του παρέχοντάς του, εφόσον του ζητηθεί, κάθε αναγκαία πληροφόρηση για τα δικαιώματά του και την προβλεπόμενη διαδικασία διαχείρισης των αναφορών.

Ο Υ.Π.Π.Α. δεν υποχρεούται σε αποστολή βεβαίωσης παραλαβής στον αναφέροντα στην περίπτωση που, ελλείψει απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας του αναφέροντα, η ενημέρωση αυτή καθίσταται αδύνατη.

Εάν η αναφορά είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά, ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για παραβίαση, ο Υ.Π.Π.Α. θα την αρχειοθετήσει και θα ενημερώσει σχετικά τον αναφέροντα.

Μπορώ να υποβάλλω και Εξωτερική Αναφορά;

Στον Ν. 4990/2022 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής εξωτερικής αναφοράς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Α.Ε.Α.Δ.

Θα σας παρακαλούσαμε να υποβάλλονται οι αναφορές με υπευθυνότητα, καλή πίστη και επαγγελματική συνείδηση. Οι δολίως υποβληθείσες αναφορές που αποσκοπούν στο να βλάψουν την ακεραιότητα ή τη φήμη άλλου προσώπου, απαγορεύονται.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στη διαρκή προσπάθεια και δέσμευση της Εταιρείας για α. τη μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που πιθανόν να σχετίζονται με παραβατική /αντιδεοντολογική συμπεριφορά και β. τη διατήρηση υψηλών προτύπων διακυβέρνησης και δεοντολογίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δίαυλοι δεν αποτελούν κανάλι επικοινωνίας για την υποβολή Αιτιάσεων και Παραπόνων των Πελατών.

Αν αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα εξυπηρέτησης με την Εταιρία ή δεν μείνατε ικανοποιημένοι από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και θέλετε να υποβάλλετε κάποιο Αίτημα ή Παράπονο, θα παρακαλούσαμε να ακολουθήσετε τον παρακάτω και θα προχωρήσουμε στη δίκαιη διερεύνησή του.