Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εθνική Ασφαλιστική δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (GDPR), τον Νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α'/29.08.2019) καθώς και κάθε παράγωγο δίκαιο/γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα και σχετική νομοθεσία.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε

Η Εθνική Ασφαλιστική επεξεργάζεται:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), όπως είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης, τα δεδομένα επικοινωνίας, τα δεδομένα πληρωμής, τα δεδομένα ασφάλισης που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) όπως οι πληροφορίες που αφορούν την υγεία (φυσική κατάσταση, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.), οι πληροφορίες σε σχέση με την οικονομική/περιουσιακή κατάσταση και τους επενδυτικούς/αποταμιευτικούς στόχους σας, τα δεδομένα που αφορούν την οδηγική σας συμπεριφορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου κ.λπ.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο και εξαρτώνται από το εκάστοτε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη. Πλέον των παραπάνω, μπορεί να είναι και βιογραφικό σημείωμα, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με την Εταιρία. Κατά περίπτωση και ανάλογα με το υποβαλλόμενο αίτημα προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη/χρήστη.

Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, Cookies, πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (Browser), δεδομένα συσκευής κλπ, τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα.

Από πού συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Κατά την υποβολή αίτησης ασφάλισης, αίτησης τροποποίησης/μετατροπής/ ακύρωσης/εξαγοράς, αίτησης λήψης ασφαλιστικής παροχής, αίτησης συμμετοχής σε ομαδική ασφάλιση, αναγγελία ζημιάς,

 • Ειδικά για τις ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτων, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τo ιστορικό ατυχημάτων και τα βασικά χαρακτηριστικά των προς ασφάλιση οχημάτων από το αρχείο της Υπηρεσίας Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών -ΥΣΑΕ,

 • Μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/συνεργατών μας (π.χ. πραγματογνώμονες),

 • Μέσω συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών (π.χ. νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα),

 • Από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων,

 • Στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών για την προώθηση των προϊόντων μας, στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα (συλλογή leads) και κατά τη διεξαγωγή κληρώσεων διαγωνισμών.

Σκοπός της επεξεργασίας

Περιγράφουμε παρακάτω όλους τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιες νομικές βάσεις στηρίζουμε την επεξεργασία. Περιγράφουμε επίσης, ποια είναι τα έννομα συμφέροντά μας, κατά περίπτωση.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε διευκρινίσεις για τον εκάστοτε νομικό λόγο στον οποίο βασιζόμαστε για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εφόσον είστε λήπτης της ασφάλισης ή ασφαλισμένος μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Α. i) Για να εξατομικεύσουμε το ασφαλιστικό προϊόν που θα σας προτείνουμε, ii) Για να εκδώσουμε προσφορά ασφάλισης, iii) Για να διενεργήσουμε προασφαλιστικό έλεγχο, να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης, να καθορίσουμε τους γενικούς και ειδικούς όρους, το ανάλογο ασφάλιστρο, iv) για να εκδώσουμε για λογαριασμό σας πράσινη κάρτα, v) Για να ικανοποιήσουμε αίτημα τροποποίησης/μετατροπής/ακύρωσης, εξαγοράς, λήψη ασφαλιστικής παροχής (αποζημίωση, περιοδική καταβολή/σύνταξη και να διαχειριστούμε εν γένει την ασφαλιστική σας σύμβαση, vi) Για να συνάψουμε ασφαλιστική σύμβαση, vii) Για να επεξεργαστούμε και να παραδώσουμε το συμβόλαιό σας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών: (α) διαχείρισης πληρωμών ασφαλίστρων (β) συλλογής και ανάκτησης χρηματικών ποσών που οφείλονται σε εμάς (γ) επιστροφής ασφαλίστρων, viii) Για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας σε σχέση με την αναγγελία ζημιάς για να σας ζητήσουμε πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της Εταιρίας μας, ix) Για να διαχειριστούμε τη σχέση μας με εσάς, συμπεριλαμβανομένων: (α) Ενημερώσεων για αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις ή της δήλωσης απορρήτου, (β) Να σας ζητήσουμε να κάνετε κριτική ή να πάρετε μέρος σε μια έρευνα, x) Για να προβούμε σε διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, σε συνέχεια αναγγελίας ζημιάς. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι η σύναψη/εκτέλεση της σύμβασης ασφάλισης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β’ του ΓΚΠΔ).

Β. i) για τη διαχείριση παραπόνων, αιτιάσεων και καταγγελιών, ii) Για να διευθύνουμε και να προστατεύσουμε την επιχείρηση και τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της συντήρησης του συστήματος, της υποστήριξης, της σύνταξης αναφορών και της τήρησης δεδομένων, iii) Για τη διασφάλιση σωστής εξυπηρέτησης προς όλους τους ασφαλισμένους μας, για την εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρίας και αποτροπή απάτης σε βάρος της Εταιρίας, v) Για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, vi)Για την ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στον φορολογικό τομέα με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, vii) Για την ικανοποίηση αιτήματος από δημόσιες / δικαστικές αρχές/ανεξάρτητες αρχές, ασφαλιστικά ταμεία ή την εποπτική αρχή (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης-Δ.Ε.Ι.Α. της Τράπεζας της Ελλάδος- ΤτΕ) και viii) για τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και την απόκριση σε αιτήματα δημοσίων αρχών. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. γ’ του ΓΚΠΔ).

Γ. i) Για να διαχειριστούμε υποβολή αίτησης συνεργασίας που υποβάλλετε στον ιστότοπό μας , ii) για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς, iii) για την παροχή υπηρεσιών marketing και την παρουσίαση σε εσάς εξατομικευμένων πληροφοριών και προσφορών ασφάλισης, v) Για την προώθηση προϊόντων μας σε εσάς, μόνο εφόσον έχετε ρητά δηλώσει ότι επιθυμείτε να είστε αποδέκτες προωθητικών ενεργειών, έχοντας συμπληρώσει το αντίστοιχο κουτάκι στην ιστοσελίδα μας ή στο έντυπο συγκατάθεσης, που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’ του ΓΚΠΔ), vi) Για να σας δώσουμε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε μια κλήρωση, έναν διαγωνισμό ή για να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο, vii) καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς απόδειξης τη εκάστοτε εμπορικής συναλλαγής κατόπιν ενημέρωσης και χορήγησης της αδιαμφισβήτητης συγκατάθεσής σας. Νομική βάση των εν λόγω επεξεργασιών είναι η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’ του ΓΚΠΔ).

Στις περιπτώσεις συλλογής και επεξεργασίας των απαιτούμενων δεδομένων ειδικών κατηγοριών (υγείας), (Κλάδος ασφαλίσεων ζωής και υγείας, καθώς και στις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες) πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

α. με τη ρητή συγκατάθεσή σας, κατόπιν ειδικής ενημέρωσής σας β. για τη συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις που επιβάλει ο νόμος σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης γ. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

Εφόσον είστε προμηθευτής ή επαγγελματίας/πάροχος ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η Εταιρία θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα:

Α. i) για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων προσυμβατικών ενεργειών στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, ii) για την υλοποίηση της σύμβασης που τυχόν θα συναφθεί και την εκτέλεση των απαραίτητων διοικητικών, φορολογικών και λογιστικών δραστηριοτήτων της. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι η σύναψη /εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β’ του ΓΚΠΔ).

Β. i) για τη διαχείριση παραπόνων, αιτιάσεων και καταγγελιών, ii) Για να διευθύνουμε και να προστατεύσουμε την επιχείρηση και τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της συντήρησης του συστήματος, της υποστήριξης, της σύνταξης αναφορών και της τήρησης δεδομένων iii) Για τη διασφάλιση σωστής εξυπηρέτησης προς όλους τους ασφαλισμένους μας, για την εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρίας και αποτροπή απάτης σε βάρος της Εταιρίας, v) Για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, vi) Για την ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στον φορολογικό τομέα με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, vii) Για την ικανοποίηση αιτήματος από δημόσιες / δικαστικές αρχές/ανεξάρτητες αρχές, ασφαλιστικά ταμεία ή την εποπτική αρχή (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης-Δ.Ε.Ι.Α. της Τράπεζας της Ελλάδος- ΤτΕ) και (viii) για τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και την απόκριση σε αιτήματα δημοσίων αρχών. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. γ’ του ΓΚΠΔ).

Συνδέσεις τρίτων

Σε περίπτωση διόδευσης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού μας τόπου σε διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), η Εθνική Ασφαλιστική δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα οποίους αυτοί ακολουθούν.

Ποιοι είναι οι Αποδέκτες ή/και Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής σας, τα δεδομένα σας θα τύχουν επεξεργασίας από τα τμήματα που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και για την αποζημίωσή σας, όπως επίσης και από άλλα τμήματα στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων λειτουργιών τους (ενδεικτικά Αναλογιστές, Νομική Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση). Επίσης τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών/καλύψεων που προβλέπει η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να διαβιβασθούν σε ή να συλλεγούν ή να τύχουν επεξεργασίας για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς από τους κάτωθι, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία, ήτοι, από: τη μητρική εταιρία ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου στον οποίο ανήκουμε, συνεργαζόμενους με την Εταιρία παρόχους όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τράπεζες που ενεργούν ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αντασφαλιστές, συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες για την παροχή της κάλυψης, εισπράκτορες ή εταιρίες είσπραξης ασφαλίστρων, συνεργαζόμενες εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, πραγματογνώμονες, ερευνητές, εμπειρογνώμονες, εταιρίες διαχείρισης αποζημιώσεων, παρόχους υγείας σε περίπτωση σωματικής βλάβης συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, συνεργαζόμενα/ες νοσοκομεία, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας, εταιρίες παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών υγείας, ιατρούς, εταιρίες παροχής επείγουσας μεταφοράς/αερομεταφοράς/διακομιδής σε περίπτωση παροχής σχετικής κάλυψης, εταιρίες παροχής δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης, τυχόν συνεργαζόμενες εταιρίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, εταιρίες καταστροφής αρχείων, συνεργαζόμενες εταιρίες πληροφορικής, συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης εντύπων, παρόχους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρία οφείλουν να ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, η Εταιρία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, όπως ενδεικτικά η Εποπτεύουσα Αρχή «Τράπεζα της Ελλάδος» (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης/Δ.Ε.Ι.Α.), η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», αρμόδια Υπουργεία, Νομαρχίες, Υγειονομικές Περιφέρειες, Τελωνεία, Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελικές Αρχές, ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρίες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρίας.

Επιπλέον, η Εταιρία, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τη νομοθεσία για την ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στο φορολογικό τομέα (FATCA ν.4493/2017 Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ν.4170/2013 για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ν.4428/2016 Συμφωνία για την Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών στο Φορολογικό Τομέα μεταξύ κρατών-μελών του ΟΟΣΑ) υποχρεούται, μόνο εφόσον εμπίπτετε στο πεδίο εφαρμογής αυτής, να προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της ταυτοποίησής σας ως προσώπου υπαγόμενου στην ανωτέρω νομοθεσία, των οποίων αποδέκτης, είναι η αρμόδια Ελληνική Αρχή (ΑΑΔΕ- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) ή οιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή οριστεί.

Ειδικά στις ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτου, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να διαβιβασθούν σε πραγματογνώμονες, ερευνητές, εμπειρογνώμονες, συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής επείγουσας τεχνικής βοήθειας και συνεργάτες αυτών, σε ερευνητές τροχαίων ατυχημάτων, εταιρίες τεχνικών υπηρεσιών οχημάτων, εταιρίες διαχείρισης υπολειμματικών αξιών ζημιωθέντων οχημάτων, στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων», στο «Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών», στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών (αρχείο της Υπηρεσίας Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών -ΥΣΑΕ) για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους, για την προστασία της ασφαλιστικής αγοράς και την αποφυγή της ασφαλιστικής απάτης, ενώ τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβασθούν σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να λάβει χώρα διακανονισμός στο πλαίσιο της συμφωνίας άμεσου διακανονισμού ζημιών από τροχαίο ατύχημα (Σ.Α.Π.). Στο ίδιο ως άνω πλαίσιο και για την πληρέστερη αξιολόγηση του κινδύνου κατά την καταχώρηση αίτησης ασφάλισης αυτοκινήτου, έχει δημιουργηθεί και ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία αυτοματοποιημένης αναζήτησης του ιστορικού ατυχημάτων και των βασικών χαρακτηριστικών, των προς ασφάλιση οχημάτων.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που επιλέξετε την κάλυψη του οχήματός σας και για προαιρετικές καλύψεις, όπως ενδεικτικά κλοπή, πυρκαγιά, ζημιές ιδίου κλπ., η εταιρία δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα στην εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρία λογισμικού απομακρυσμένης πραγματογνωμοσύνης, με σκοπό την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μπορείτε να βρείτε παρακάτω στα σχετικά έγγραφα.

Περαιτέρω, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να διαβιβασθούν στη συνεργαζόμενη εταιρία παροχής οδικής βοήθειας, προς εξυπηρέτηση της ασφαλιστικής σας σύμβασης και στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ή/και για τη συμμόρφωση της εταιρίας παροχής οδικής βοήθειας με οποιαδήποτε νόμιμη υποχρέωσή της, η οποία ενδέχεται να συλλέγει και επεξεργάζεται επιπλέον δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τρίτων ζημιωθέντων φυσικών προσώπων. Η Οδική, Ιατρική και Ταξιδιωτική Βοήθεια καθώς και η Τοπική Ρυμούλκηση Οχημάτων συνεπεία Ατυχήματος, εφόσον περιλαμβάνονται στις ασφαλιστικές σας καλύψεις, καθώς και η Φροντίδα Ατυχήματος, παρέχονται από το Ελληνικό Υποκατάστημα της αλλοδαπής (γαλλικής) ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «AWPP&CS.A.» (το οποίο εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της οδού Πρεμετής αρ. 10, και λειτουργεί νόμιμα ως Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας Οχημάτων, κατά την έννοια του ν.3651/2008, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), με το οποίο έχει συμβληθεί η Εταιρία, στο πλαίσιο αντασφαλιστικής σύμβασης.

Όσον αφορά απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε συμβάσεις του κλάδου πυρός, η Εταιρία ενδέχεται να τα γνωστοποιήσει σε συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής επείγουσας τεχνικής βοήθειας.

Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Η Εταιρία θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση, τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας. Επίσης, η Εταιρία θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας και μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς

Η Εθνική Ασφαλιστική συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου στον οποίο ανήκει, ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους της, μόνο υπό την προϋπόθεση ρητής συναινέσεως από τα υποκείμενα των δεδομένων. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή, με αποστολή σχετικού αιτήματος στην Εταιρία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση parapona@ethnikiasfalistiki.gr

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η Εθνική Ασφαλιστική, συμμορφούμενη με τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα καθώς θεωρεί ότι η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών ή/και υποψηφίων πελατών της αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να ασκήσετε:

i) το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, ii) το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή τη συμπλήρωση των ελλιπών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, iii) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί, iv) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών, v) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. vi) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Κάθε ενδιαφερόμενος για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση parapona@ethnikiasfalistiki.gr, επισυνάπτοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος που θα βρείτε παρακάτω.

 • με αποστολή σχετικής επιστολής προς την Εθνική Ασφαλιστική, Λεωφόρος Συγγρού 103-105, 117 45, με την ένδειξη "GDPR", εσωκλείοντας συμπληρωμένη την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος, που θα βρείτε παρακάτω.

Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός εάν λόγω επανάληψης επιφέρουν διαχειριστικό κόστος για την Εταιρία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 90 99777.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Σας επισημαίνουμε, ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν συλλεγεί για τους σκοπούς της σύμβασης ασφάλισης. Ωστόσο, σας δηλώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσή σας όπως και η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, θα έχει ως συνέπεια την διακοπή και τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης ασφάλισης και τη μη κάλυψή σας δεδομένου ότι καμία σύμβαση ασφάλισης δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου ή/και του δικαιούχου του ασφαλίσματος.

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 • Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

 • Fax: +30 210 6475628

 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας, στο email: dpo@ethnikiasfalistiki.gr

Σχετικά Έγγραφα

Αίτηση Περιορισμού Επεξεργασίας
Λήψη
Έντυπο Ανάκλησης Συγκατάθεσης
Λήψη
Συγκατάθεση Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας Δεδομένων Ι.Χ.
Λήψη
Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριών
Λήψη