Οικονομικά Αποτελέσματα Εθνικής Ασφαλιστικής A’ εξαμήνου 2021

Ενίσχυση της κερδοφορίας της σημείωσε η Εθνική Ασφαλιστική, σε συνέχεια των υψηλών αποτελεσμάτων του A’ τριμήνου 2021.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2021

Αύξηση παραγωγής και ενίσχυση κερδοφορίας Ενίσχυση της κερδοφορίας της σημείωσε η Εθνική Ασφαλιστική, σε συνέχεια των υψηλών αποτελεσμάτων του A’ τριμήνου 2021. Πιο συγκεκριμένα, τα προ φόρων κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €65,6 εκ. έναντι €17,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, ανήλθαν σε €45,5 εκ., έναντι €15,1 εκ. το α’ εξάμηνο του 2020, περίοδο κατά την οποία είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων. Αύξηση παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων έναντι του α’ εξαμήνου 2020 κατά 11,3%, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €361,8 εκ. για το α’ εξάμηνο 2021. Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2021 σε €284,5 εκ., έναντι €242,9 εκ. το α’ εξάμηνο 2020, αυξημένα κατά 17,1%, κυρίως λόγω της παραγωγής του νέου προϊόντος εφάπαξ καταβολών Unit-Linked “Full Capital Plan”. Tα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των Γενικών Ασφαλίσεων ανήλθαν σε €77,4 εκ. το α’ εξάμηνο του 2021, έναντι €82,2 εκ. το α’ εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,8%, προερχόμενη κυρίως από το Κλάδο Πυρός. Οι ανωτέρω επιδόσεις είναι αποτέλεσμα της δυναμικής και της συστηματικής προσπάθειας όλων των δικτύων της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, αυξημένη παραγωγή παρουσίασαν τόσο το δίκτυο Συνεργατών, όσο και το δίκτυο Πρακτόρων/ Μεσιτών, καθώς και το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας (Bancassurance). Η παραγωγή του Bancassurance ανήλθε σε €107,4 εκ. το α’ εξάμηνο 2021, αυξημένη κατά 33,0% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής αποταμιευτικών προϊόντων. Η ανοδική μεταβολή της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύνου κατά το α’ εξάμηνο του 2021, οδήγησε σε αποτιμητικές ζημιές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων της Εταιρίας, οι οποίες ωστόσο αντισταθμίστηκαν από τα μετά φόρων κέρδη, με αποτέλεσμα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 30.06.2021 να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και συγκεκριμένα σε €1.223,5 εκ. (31.12.2020: €1.223,7 εκ.). Σήμερα σε μια περίοδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια από τις κρισιμότερες στην σύγχρονη ιστορία λόγω της πανδημίας, η Εθνική Ασφαλιστική, με ετοιμότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, πιστή στην 130χρονη πορεία της, ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία στα νέα δεδομένα και παραμένει ηγέτιδα δύναμη στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Ως επιστέγασμα των προσπαθειών της, η Εθνική Ασφαλιστική διακρίθηκε με την “Bronze” διάκριση για την αποτελεσματική εφαρμογή των πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης «CR Index 2020-2021», που για 13η χρονιά διενήργησε το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σε συνεργασία με το Business in the Community (BITC). Ο CR Index αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τέσσερις επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά. Το 2021, αποτελεί μια χρονιά μεγάλων και σημαντικών προκλήσεων, καθώς η Εταιρία περνά σε μια νέα εποχή – σταθμό στη μακρά ιστορία της, με αλλαγή στο μετοχικό καθεστώς της, με τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για τη μεταβίβαση του 90,01% του μετοχικού της κεφαλαίου από την Εθνική Τράπεζα στο CVC Capital Partners’ Fund VII. Η Εθνική Ασφαλιστική βλέπει με αισιοδοξία την «επόμενη ημέρα» στοχεύοντας συστηματικά στην οικονομική της ευρωστία, στη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της και στη συνεχή στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας.

Share it!